สืบค้นข้อมูลบริษัท SMEs
          ฐานข้อมูล "รายชื่อบริษัท SMEs ไทย" ฐานข้อมูลที่ ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี (ศสท.) พัฒนาจากแฟ้มข้อมูล "ทำเนียบอุตสาหกรรมไทย" ที่รวบรวมโดย ฝ่ายพัฒนาอุตสากรรมและธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประกอบด้วยรายชื่อบริษัทที่ได้รับ การสนับสนุนในปีงบประมาณ 2535-2543 ประมาณ 978 บริษัท 
          ฐานข้อมูลนี้เผยแพร่ครั้งแรกในการสัมมนาของ ศสท. เรื่อง "แหล่งสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญแก่ SMEs" วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2545
   
ชื่อบริษัท และ
ชื่อผลิตภัณฑ์

หรือ ระบุสาขาอุตสาหกรรม

เกษตร อาหารและอาหารสัตว์ ยาและเคมีภัณฑ์
เครื่องมือแพทย์ ยางและผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์พลาสติก
เซรามิกส์ และแก้ว แม่พิมพ์ โลหะ
เครื่องจักรกล เครื่องจักรกลการเกษตร ยานยนต์และชิ้นส่วน
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์จากไม้ กระดาษและการพิมพ์
Software Computer ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งแวดล้อม
ดูรายชื่อทั้งหมด english version

         ศสท. หวังว่าจะได้รับคำแนะนำและข้อคิดเห็นจากทุกท่าน เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลนี้ กรุณาติดต่อ รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่ rungsima@nstda.or.th